Kulla Gunnarstorp
En fin blandning av åker- och skogsmark


Bilder
Kulla Gunnarstorp
En av grusvägarna

Pålsjö backar
Grusvägen igenom

Kulla Gunnarstorp
Skogsvy
Allmänt
Kulla Gunnarstorp (och Allerums mosse) är ett ställe jag besökt många, många gånger under årens lopp och som jag kommer att besöka många gånger till. Det är ett tämligen stort område beläget mellan Hittarp i söder och Döshult i norr. En bit öster om ligger Allerum. Det tar sin tid att gå igenom hela området men ofta får man lön för mödan i form av en mångfald växter och fåglar.
Det tar ungefär en haltimme att cykla hit från Helsingborg. Naturligtvis går det fortare med bil men då bidrar man å andra sidan till att förorena luften. Man kan även ta sig med buss men då får man vara beredd på att vandra en bit.
Området var tidigare ganska lugnt med bara en större väg igenom, men för ett antal år sedan bestämde politikerna att vägen mellan Höganäs och Helsingborg skulle få en östligare dragning. Vägen, som även fick nytt nummer, kom att dras igenom en bit av detta fina område.

Biotop
Som nämnts inledningsvis finns här både åker- och skogsmark. På ett par av de större fälten odlas raps. Mellan åkrarna (fälten) finns vattenfyllda diken.
Skogen består av de flesta slags träd och såväl barr- som lövträd. Det finns ett par ganska stora områden med ädellövskog. Viss avverkning förekommer, tyvärr, men dock inte av ädellövskogen. Det finns även en tämligen stor björkskog.
På sina ställen är skogen sumpig med större vattensamlingar. Det lär även finnas en liten mosse men den har jag ännu inte lyckats hitta :)
Nyligen anlades en mindre våtmark på en av åkrarna.

Växter
Vad man kan hitta i växtväg beror mycket på när under sommarhalvåret man besöker området. På våren finns här tussilago, glansveronika och teveronika, men även arter som gullpudra, skogsbingel och backtrav. I björkskogen frodas kaprifol och vid vägen genom ädellövskogen kan man hitta stinknäva, hesperis och bäckbräsma. Även ängsbräsma finns här.
På sommaren kan man få se olika fibblor bl a rödfibbla men även plistrar som t ex vitplister och rödplister. Vid den lilla grusvägen som går mellan åkrarna kan man få se arter som stinksyska, åkermynta, småborre och fackelblomster. I de små bäckarna växer kabbleka och gul svärdslilja.
Det mest oväntade jag sett var en solros som hög och ståtlig växte mitt ute på ett litet fält.
Detta var bara ett axplock av växter man kan få se här.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18